MTÜ Salme Rahva Maja Seltsis koostegutsemise põhimõtted

Missioon

Seltsi liikmetel on missiooniks toetada elu ja arengu järjepidevust Sõrve poolsaarel (Salme ja Torgu vald), luues arengueeldusi kohalike elanike, sh suveelanike ja ettevõtjate tulemuslikumaks omavaheliseks suhtlemiseks, kaasamiseks, koostööks ja arenguks ühistes huvides.

Tegevuse põhimõtted

Seltsis juhindutakse oma tegevuses järgmistest põhimõtetest:

 • Toimimine ja juhtimine on demokraatlik ning avalik. Arvestatakse kogukonna liikmete huve ning kaasatakse huvigruppe oma tegevusse.
 • Lähtutakse oma tegevuses avalikust huvist ja selle kaitsmisel näidatakse kodanikujulgust.
 • Kasutatakse oma vahendeid ja vara säästlikult, heaperemehelikult ning head tava järgides.
 • Antakse oma tegevusest aru ning vastutatakse oma liikmete, toetajate ja avalikkuse ees. Aasta tegevus- ja finantsaruanded avalikustatakse.
 • Teave Seltsi missiooni, eesmärgivisiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja kättesaadav.
 • Otsustamisel ja valikute tegemisel ollakse sõltumatu, välditakse huvide konflikti korruptsiooniseaduses sätestatu mõistes.
 • Seltsi missiooni teostamisel tehakse koostööd teiste ühendustega, asutustega ja organisatsioonidega. Suhtlemisel peetakse kinni õiguspärastest kirjalikest ja suulistest kokkulepetest.
 • Tunnustatakse mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende huvide ning eesmärkide mitmekesisust, väärtustatakse teiste Eesti avalikes huvides tegutsevate ühenduste ja huvigruppide tegevust ja nendes tegutsevaid isikuid.

Visioon

Aastaks 2020 on Selts hästiorganiseerunud, aktsepteeritud ja usaldusväärne ühendus piirkonnas, kellele toetudes on võimalik luua pidevalt uusi arengueeldusi piirkonna elanikele ja ettevõtjatele. Selts toimib kui:

 • traditsiooniliste ja uute algatuste toetaja ning kaasategija;
 • kultuurilise ja sotsiaalse teabevahetuse aktiivne piirkondlik keskus;
 • ühiste arendusprojektide algataja ja koordineerija.    

üldkoosolek 10. dets 2014