Põhikiri

I Üldsätted

1. Mittetulundusühing Salme Rahva Maja Selts (edaspidi: ühing) on avalikes huvides tegutsev, kasumit mitte taotlev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

2. Mittetulundusühingu nimi on Salme Rahva Maja Selts ning ühingu asukoht on Sõrve mnt 15. Salme, Saare maakond 93801 Eesti Vabariik.

3. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik.

4. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, Mittetulundusühingute seadusest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

5. Ühingul on oma pangaarve.

6. Ühingul on oma sümboolika

7. Ühingu majandusaasta 01.jaanuarist – 31.detsembrini.

II. Ühingu eesmärgid ja ülesanded

1. Ühingu eesmärgiks on Salme piirkonna külakultuuri arendamine, looduspärandi hoidmine, kultuuri- ja kohaliku ajaloopärandi kogumine, säilitamine ja edasi kandmine.

Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:

1.1. koostab arendusprojekte, vahendab ja otsib rahastajaid erinevatele eesmärgipärastele arendusprojektidele

1.2. tegeleb kohalikku elu edendavate piirkondlike innovaatiliste , kultuuri -, ajaloo- ning turismialaste projektide juhtimise ja vahetu elluviimisega

1.3. korraldab ja viib läbi teatraliseeritud etendusi ja muid kultuuriüritusi tõstmaks piirkonna atraktiivsust

1.4. teostab ja vahendab piirkondlike arengukavade koostamist ja elluviimist

1.5. tegeleb eesmärgipärase koolitus – ja kirjastustegevusega

1.6. asutab ja maksab välja stipendiume

1.7. püüab ühendada innovaatilisuse ja säästvuse aspekte piirkondlikus arengus

III Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused

1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik , kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse ning tasub ühingu arvele sisseastumismaksu.

3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 3 kuu jooksul. Kui isikut ühingu liikmeks ei võeta, tagastatakse talle sisseastumismaks.

4. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda pärast 6-kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Ühingu juhatus kustutab pärast etteteatamistähtaja möödumist väljaastumisavalduse esitanud liikme ühingu liikmete nimekirjast.

5. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

a) kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;

b) on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;

c) ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;

d) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;

c) kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.

6. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.

7. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

IV. Liikmete õigused ja kohustused

1. Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:

a) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

b) olla valitud ühingu organite liikmeks;

c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;

2. Ühingu liige on kohustatud:

a) järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid;

b) osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;

c) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel);

d) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende muutumist.

3. Sisseastumismaksule ja liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletasid vähemalt 4/5 ühingu liikmetest.

V. Üldkoosolek

1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

a) põhikirja muutmine;

b) eesmärgi muutmine;

c) juhatuse liikmete ja juhataja valimine;

d) juhataja tegevuse peatamine

e) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

a) majandusaasta aruande kinnitamiseks;

b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/3 ühingu liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon;

c) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 7 päeva ette.

5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole ühingu liikmetest.

6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

7. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

VI. Juhatus

1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, mille moodustab valimiste teel ühingu üldkoosolek

2. Juhatusse kuulub vähemalt 2 kuid mitte rohkem kui 4 liiget.

3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks.

4. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

5. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.

6. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

a) ühingu igapäevategevuse korraldamine;

b) ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

c) ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

d) majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

e) ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

f) üldkoosoleku kokkukutsumine

g) juhataja valimine

h) juhatajal on allkirjaõigus

i) juhataja sõlmib lepinguid

7. Juhatuse koosolekuid kutsutakse kokku vähemalt üks kord poolaastas. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll. Juhatuse otsusele kirjutavad alla kõik koosolekust osa võtnud liikmed.

8. Juhatuse tööd ja koosolekuid juhib juhataja.

9. Üldkoosolek võib juhatuse liikme tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

VII.Ühingu vara

Ühingu vara tekib:

1. sisseastumis ja liikmemaksudest

2. annetustest ja sihteraldistest

3. ühingu vara kasutamisest

4. tegevusest saadavast tulust

5. ühingu liikmete sõlmitavatest lepingutest, kui need on kooskõlastatud juhatusega

6. muudest allikatest, mis ei ole vastuolus ühingu põhikirjaga

7. Sisseastumismaks ja liikmemaks on rahalised ja mitterahalised maksed, mille tasumisega ühingu liige võtab osa ühingu vara moodustamisest. Isikul on õigus maksta sisseastumismaksu ja liikmemaksu mitterahalises vormis ühingu juhatuse poolt kehtestatud korras.

8. Mitterahaline sisseastumis- või liikmemaks vormistatakse eraldi lepinguga ühingu esindaja ja ühingu liikme vahel. Lepingus fikseeritakse mitterahalise makse rahaline väärtus.

9. Maksude tasumise arvestust peab ühingu juhatus

10. Ühing ekspluateerib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.

VIII. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad üldkoosoleku või viimase poolt volitatud juhatuse otsusel seaduses sätestatud korras.

2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

3. Ühingu likvideerimisel

3.1 tasutakse võlausaldajatele nende rahalised nõuded

3.2 antakse allesjäänud vara pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh. riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Mittetulundusühingu Salme Rahva Maja Selts põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 25.oktoobril 2004 a.

Põhikiri on muudetud 12.02.2007